Polityka prywatności

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”) oraz ciążących na Administratorze Danych Osobowych obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych informujemy, że przekazywane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych PGNiG GAZOPROJEKT S.A.  siedzibą we Wrocławiu, (53-611 Wrocław, ul Strzegomska 55 A) zgodnie z obowiązująca Polityką Ochrony Danych osobowych a w szczególności:

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazywane przed zawarciem  umowy),

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

3) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

3.1 dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

3.2 dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do  czasu jej odwołania.

4) odbiorcami danych osobowych są wyłącznie:

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmioty uczestniczące w procesach inwestycyjnym w przypadku, gdy dane są pozyskane w celu wypełnienia obowiązków administracyjnych ciążących na projektującym inwestycje publiczne.

5) Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

d) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu  Administratora,

g) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

h) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

i) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 5 a-i  powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD).
IOD Marcin Milewski tel: (022)106 85 62

adres e-mail do IOD: 

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com