Historia spółki

1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2011
2017
2018

1950

19 października 1950 roku we Wrocławiu, w budynku Dolnośląskich Gazociągów Dalekosiężnych (Dalgaz) przy ul. Wałbrzyskiej 2 odbyła się konferencja założycielska, podczas której ustalono podstawowe założenia organizacyjne przyszłego Biura Projektów Gazownictwa, określono ramowe zadania oraz wytypowano przyszłą kadrę kierowniczą biura. Konferencji przewodniczył inż. Oskar Feldman z Centralnego Zarządu Gazownictwa w Warszawie. W oparciu o Zarządzenie Ministra Górnictwa Nr 56 z dnia 2 stycznia 1951 roku powołano Biuro Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt” we Wrocławiu, które tym samym stało się samodzielnym podmiotem prawnym w strukturze organizacyjnej krajowego gazownictwa.

1960

Lata 60. były dla Biura okresem systematycznego rozwoju. Rozwój ten dotyczył wzrostu kompetencji firmy, tj. podejmowania prac projektowych o dużym znaczeniu dla rozwoju polskiej infrastruktury gazowniczej.

W tym okresie w Gazoprojekcie opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową do około 60% budowanych i modernizowanych, obiektów gazowniczych w Polsce. Wykonano koncepcję, założenia techniczno-ekonomiczne oraz projekt techniczny gazociągu ZSRR – NRD. Projekt zakładał budowę gazociągu o dług. ok. 700 km relacji Brześć (od strony ZSRR) – Cybinka (od strony NRD Einweg Bettlaken), a także 4 tłoczni gazu. Niestety nie doszło do realizacji inwestycji.

1970

Lata 70. to dla Polski, a także dla Gazoprojektu okres dużych inwestycji w zakresie infrastruktury gazowniczej oraz nacisk na nowe, bardziej efektywne technologie. W tym okresie w Gazoprojekcie wykonano ponad 70 % projektów z zakresu gazownictwa na terenie całej Polski.

Zwiększono również zakres tematyczny prac projektowych o projekty zbiorników gazu, tlenu, biogazu oraz instalacje gazu płynnego.

1980

Lata 80. to czas istotnych zmian w infrastrukturze gazowniczej Polski.

W tym czasie nastąpiło w Polsce wycofanie z użycia w systemie gazu koksowniczego i przestawienie odbiorców na gaz ziemny. W Gazoprojekcie opracowano wiele prac studialno-programowych związanych ze zmianą zasilania. Ponadto wykonano dokumentację techniczną oraz kosztorysową dla gazociągów Grodzisk-Krobia, Odolanów-Police, Hermanowice-Strachocina, Rembelszczyzna-Włocławek, Husów-Sędziszów, Hołowczyce-Wronów, Płońsk-Mława, budowanych w tym okresie przetłoczni gazu Podlasie, Hołowczyce, także dokumentację dla podziemnego magazynu gazu Husów.

1990

W roku 1995 nastąpiło przekształcenie Biura z przedsiębiorstwa funkcjonującego jako zakład w strukturach Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Spółkę Akcyjną. Przełom ten stał się impulsem do wprowadzenia zmian, służących lepszej organizacji w zakresie realizacji potrzeb klientów. Ukoronowaniem tych działań było wdrożenie i certyfikowanie w roku 1998 i 1999 kolejno systemów zarządzania wg standardów:

 • system zarządzania jakością ISO 9001,
 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001.

W latach 90. podjęto realizację zadań inwestycyjnych, które zmieniły standardy branżowe oraz wyznaczyły kierunek zmian w ustawodawstwie:

 • gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Gustorzyn-Gostynin  – po raz pierwszy zaprojektowano oraz wykonano gazociąg, w którym maksymalne ciśnienie wynosiło 8,4 MPa (wcześniej 6,3 MPa); zastosowano nowy materiał na rury, obniżono grubość ścianki dla gazociągów wys. ciśnienia, zastosowano nową metodę spawania oraz badania spoin, nowe rodzaje łuków oraz nowe technologie izolacji.
 • podziemny magazyn gazu w kawernach solnych w Mogilnie – pierwszy magazyn w kawernach solnych w Polsce. Na realizację inwestycji pozyskano pieniądze z Banku Światowego. Gazoprojekt występował w charakterze rzeczoznawcy oraz eksperta technicznego podczas realizacji inwestycji, opracowano założenia techniczno-ekonomiczne, specyfikacje techniczne oraz opinie eksperckie do wykonanych projektów.
 • system gazociągów tranzytowych tj. gazociąg Jamał-Europa oraz 5 tłoczni gazu – gazociąg o największej do tej pory w Polsce średnicy 1400 mm. Gazoprojekt opracował założenia techniczno – ekonomiczne, projekty wstępne, budowlane, wykonawcze oraz pełnił nadzór autorski nad realizacją inwestycji. Gazociąg oraz tłocznie gazu zostały zaprojektowane w oparciu o najnowsze technologie, wykonano obliczenia wytrzymałościowe stosując najnowocześniejsze oprogramowanie, wykonano projekty prób hydraulicznych.

2000

Lata od roku 2000 to okres zmian polityki inwestycyjnej w branży gazowniczej. Zmiany związane z dostosowaniem prawodawstwa do wymagań unijnych. W tym okresie następowały również zmiany wewnętrzne w Spółce w celu dostosowania działalności do zewnętrznych kontekstów. Wydzielono struktury odpowiedzialne za pozyskiwanie kontraktów.

W latach 2000 – 2010 w Gazoprojekcie wykonano opracowania koncepcyjno-studialne oraz projekty gazociągów wysokiego ciśnienia, magazynów gazu, tłoczni, węzłów rozdziału gazu. Realizowano projekty dla branży energetycznej i paliw płynnych.

Najistotniejsze inwestycje zaprojektowane przez GAZOPROJEKT to:

 • gazociągi: Czeszów-Wrocław, Lubliniec-Częstochowa, Jeleniów-Dziwiszów, Taczalin-Radkowice-Głogów, Gustorzyn-Odolanów, Świnoujście-Szczecin
 • rurociąg paliwowy R7 Rafineria Gdańska-Naftoport
 • tłocznie gazu w Krzywej, Szamotułach, Ciechanowie, Zambrowie, Jarosławiu i Goleniowie bavaglini usa e getta
 • podziemne magazyny gazu: PMG Bonikowo, PMG Wierzchowice oraz PMG Kosakowo
 • sieć kanalizacji sanitarnej w Dolinie Baryczy oraz centrum edukacyjno-sportowo-rekreacyjne w Krośnicach
 • stacja przygotowania gazu w Kalingradzie

2010

Doświadczenie budowane przez lata funkcjonowania GAZOPROJEKTU umożliwiły Spółce wpływać na kształt systemu gazownistwa nie tylko poprzez zaprojektowane inwestycje, ale również poprzez wkład w tworzenie norm i standardów technicznych.

2011

Rok 2011 zostanie zapisany w historii GAZOPROJEKTU jako poszerzenie działalności o Generalną Realizację Inwestycji (GRI). Pierwszą inwestycją zrealizowaną w ramach GRI był gazociąg wysokiego ciśnienia w rejonie Podbeskidzia (tzw. interkonektor Polska-Czechy).

2017

Decyzją większościowego akcjonariusza zmieniono w styczniu 2017 r. logo Spółki, a 27 listopada 2017 r. nazwę Spółki, która obecnie brzmi: PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

2018

W styczniu 2018 r. Spółka poddała się kolejny raz certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg standardów:

 • zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001
 • Zarządzania środowiskiem wg PN-EN ISO 14001
 • zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy wg PN-N-18001
Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com