Dla akcjonariuszy

OGŁOSZENIA

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNIG GAZOPROJEKT S.A.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie z art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 18.06.2024r. o godz. 10:00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:

  • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023
  • Sprawozdania Finansowego za rok 2023
  • Wniosku w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2023
  • Wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2023
  • Sprawozdania o wydatkach za rok 2023
  • Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk za rok 2023

 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok
  • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2023
  • zatwierdzenia pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2023
  • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2023
  • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023
  • zmiany Statutu Spółki
  • przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  • wyboru Członków Rady Nadzorczej

 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

Obecne brzmienie § 20 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków.”

Proponowane brzmienie § 20 ust. 1:

„1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 6 członków.”

Obecne brzmienie § 20 ust. 2:

„2. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo mianuje czterech członków Rady.”

Proponowane brzmienie § 20 ust. 2:

„2. ORLEN S.A. następca prawny Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. mianuje do czterech członków Rady.”

Obecne brzmienie § 20 ust. 3:

„3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej. W wyborach tych nie uczestniczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.”

Proponowane brzmienie § 20 ust. 3:

„3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej. W wyborach tych nie uczestniczy ORLEN S.A. następca prawny Spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.”

Obecne brzmienie § 20 ust. 3a:

„3a. Od dnia 1 stycznia 2018r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mianowani przez PGNiG S.A., powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259 z późn.zm.).”

Proponowane brzmienie § 20 ust. 3a:

„3a. Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mianowani przez ORLEN S.A. oraz poprzednika prawnego ORLEN S.A. – Spółkę pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

1.  Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

2.  Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

3.  Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

PRZERWA W OBRADACH NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.02.2024 r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 12.03.2024 r., do godz. 11:00.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399§ 1 k.s.h. i art. 397 k.s.h. oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na 29.02.2024 roku o godz. 11:00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 1. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów
  art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona
  w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na 11.08.2023 roku o godz. 11:00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie:
  • przyjęcia zaktualizowanej Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN.
  • przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
  • przyjęcia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.

 1. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów
  art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona
  w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

UZUPEŁNIENIE OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do KRS pod numerem 0000190825, w związku z otrzymanym w dniu 30.05.2023 r. żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zakresie dodania do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcie zaktualizowanej Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN oraz przyjęcie zaktualizowanych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A., działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2023r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki (MSiG z dnia 22.05.2023 R., nr 97 (6748), poz. 25078).

Punkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie:

„7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
 • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2022.
 • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2022.
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
 • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
 • przyjęcie zaktualizowanej Polityki wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek GK ORLEN.
 • przyjęcie zaktualizowanych zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A..”

 1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie z art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 14.06.2023 roku o godz. 11:00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
 • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
 • Sprawozdania Finansowego za rok 2022.
 • Wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
 • Sprawozdania o wydatkach za rok 2022.
 • Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk za rok 2022.
 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.
 • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2022.
 • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2022.
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
 • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 27 kwietnia 2023

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 7 luty 2023

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399§ 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na 28.02.2023 roku o godz. 10:00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

1) Zmiana redakcyjna § 11 ust. 3 poprzez usunięcie podwójnej numeracji

2) Zmiana § 18 ust. 1 pkt 14

Obecne brzmienie § 18 ust. 1 pkt 14

14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt 14

14) z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3) Zmiana § 36 ust. 6

Obecne brzmienie § 36 ust. 6

6) Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się definicję zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (Dz.U. z 2015 r., poz. 584 t.j. z późniejszymi zmianami).

Proponowane brzmienie § 36 ust. 6

6) Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się definicję zawartą w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. (t.j. z Dz.U.2022.470 z późniejszymi zmianami).


 1. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów
  art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona
  w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 7 Grudnia 2022

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 399§ 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na 30.12.2022 roku o godz. 10:00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki

Stosownie do przepisu art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie:

1) Zmiana § 18 ust. 1 pkt 13

Obecne brzmienie § 18 ust. 1 pkt 13

13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt 13

13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego

2) Zmiana § 18 ust. 1 pkt 17

Obecne brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17

17) określenie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich stosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na postawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł.

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt 17

17) (uchylony)

3) Zmiana 18 ust. 1 pkt 18

Obecne brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18

18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony

Proponowane brzmienie § 18 ust. 1 pkt 18

18) z zastrzeżeniem surowszych wymagań przewidzianych w niniejszym paragrafie wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

4) Zmiana § 20 ust. 3a

Obecne brzmienie § 20 ust. 3a:

§20

3a.     Od dnia 1 stycznia 2018r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mianowani przez PGNiG S.A., powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259 z późn.zm.).

Proponowane brzmienie § 20 ust. 3a:

§20

3a.     Kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

5) Dodanie po §20 ust. 7 nowego § 20 ust. 8

Proponowane brzmienie §20 ust.8:

§20

 1. Walne Zgromadzenie oraz podmiot uprawniony do odwołania członka Rady Nadzorczej są zobowiązane do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie tego członka Rady Nadzorczej, do którego odwołania są uprawnione, a który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie, w szczególności w ust. 3a powyżej.

6) Zmiana § 25 ust. 3

 Obecne brzmienie § 25 ust. 3:

§25

 1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

Proponowane brzmienie § 25 ust. 3:

§25

 1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest m.in. sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów w zakresie spełnienia wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem ust. 4.

7) Dodanie po rozdziale V. Gospodarka Spółki nowego rozdziału VI. Zasady zbywania aktywów trwałych:

Proponowane brzmienie rozdziału VI.

VI. ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH

§34

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwudziestu tysięcy).
 2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku, gdy:
  1. przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
  2. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
  3. przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
  4. zbycie następuje na rzecz podmiotu dominującego;
  5. przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty;
  6. zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
  7. w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.

§35

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

 1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
 2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
 3. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  1. członkowie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki,
  2. podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
  3. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  4. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
  5. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
 4. Warunkiem przestąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 7 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka ustala cenę wywoławczą składników aktywów trwałych. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
 6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  1. koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  2. składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 7. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
 8. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 9. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

8) Zmiana numeracji dotychczasowego rozdziału VI. Postanowienia końcowe na rozdział VII. Postanowienia końcowe

9) Zmiana numeracji dotychczasowego § 34 na § 36

10) Zmiana numeracji dotychczasowego § 35 na § 37

11) Zmiana § 36

Obecne brzmienie § 36

§36

Koszty sporządzenia tego aktu ponoszą akcjonariusze proporcjonalnie do objętych akcji.

Proponowane brzmienie:

§36 (uchylony)

12) Zmiana § 37

Obecne brzmienie § 37

§37

Wypisy tego aktu wydawać można stawającym i Spółce w dowolnej ilości.

Proponowane brzmienie:

§37 (uchylony)


 1. Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 24 Maj 2022

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 395 k.s.h., art. 399§ 1 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 21.06.2022 roku o godz. 10:00 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd:

 • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
 • Sprawozdania Finansowego za rok 2021.
 • Wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2021.
 • Sprawozdania o wydatkach za rok 2021.
 • Sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk za rok 2021.

6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.
 • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2021.
 • zatwierdzenia podziału zysku za rok 2021.
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.
 • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2021.

8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest wpisanie do rejestru akcjonariuszy na co najmniej tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, stosownie do zapisów art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

Komunikat w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki | 14 Październik 2021

Informuje, że zakończył się kilkumiesięczny proces podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG GAZOPROJEKT S.A. W dniu 13 października 2021r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu podwyższonego kapitału zakładowego Spółki do Rejestru Przedsiębiorców. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.326.300,00 zł.


Treść ogłoszenia o przydziale akcji zwykłych imiennych serii C| 27 Sierpień 2021

Zarząd Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 (dalej: Spółka) informuje, że emisja 13.263 akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 100 zł każda, emitowanych w ramach subskrypcji zamkniętej na podstawie Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021 r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki, doszła do skutku.

Zarząd Spółki uchwałą nr 117/2021 z dnia 26.08.2021r. dokonał przydziału 13.263 akcji zwykłych imiennych serii C subskrybentom zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji.

Wszystkie zaoferowane akcje zostały prawidłowo subskrybowane i opłacone.

Wykaz subskrybentów, ze wskazaniem liczby i rodzaju przydzielonych każdemu z nich akcji został wyłożony w siedzibie Spółki  w pokoju 507 i jest dostępny do wglądu w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00-14:00 w terminie od dnia 27.08.2021r. do dnia 13.09.2021r.

 


Ogłoszenie o prawie poboru akcji serii C – II termin | 04 Sierpień 2021

Działając na podstawie art. 434 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 (dalej: Spółka) ogłasza ofertę objęcia 769 (siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych nowej serii C, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych, 00/100) każda.

 1. Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 11.06.2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. Niniejsze ogłoszenie dotyczy drugiego terminu poboru akcji.
 2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.326.300,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100).
 3. Prawu poboru w drugim terminie, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie podlega 769 Akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto) każda, o łącznej wartości nominalnej 76.900,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych, 0/100).
 4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 377,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych, 00/100);
 5. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11.06.2021 roku („Dzień Prawa Poboru”), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii C oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii C.
 6. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad: 1) jeżeli dokonane zapisy na akcje będą przewyższać liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi zostanie przyznany taki procent nieobjętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje zostaną podzielone równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom zostaną uznane za nieobjęte; 2) liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt. 1) nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie; 3) pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt 1 i 2, zarząd przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 06.08.2021r. do dnia 23.08.2021r.
 7. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy na akcje odbywają się w siedzibie Spółki, w języku polskim, w dwóch egzemplarzach. Wzór formularza zapisu został zamieszczony na stronie internetowej Spółki i jest dostępny również w siedzibie Spółki.
 8. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, oraz dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Niedokonanie zapisu będzie skutkować nieprzydzieleniem nowych akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje. Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej akcji. Zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż wpłata (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi zostać dokonana ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności.
 9. Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w Santander Bank Polska S.A. o nr 25 1090 1522 0000 0000 5202 0127. Uznaje się, że wpłata na akcje następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje;
 10. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11.06.2021r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii C nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
 11. Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje.
 12. Zapisów na akcje można dokonywać w pokoju 507, w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
  w godzinach 9:00-14:00.

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C (II termin poboru) można pobrać do druku pod przyciskiem „Pobierz”. 


Ogłoszenie o prawie poboru akcji serii C | 30 Czerwiec 2021

Działając na podstawie art. 434 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 (dalej: Spółka) ogłasza ofertę objęcia 13.263 (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych nowej serii C, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych, 00/100) każda.

 1. Emisja nowych akcji Spółki prowadzona jest na podstawie uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z dnia 11.06.2021 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021 r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki.
 2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.326.300,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100).
 3. Prawu poboru podlega 13.263 Akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 100 zł (sto) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.326.300,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100).
 4. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 377,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych, 00/100);
 5. Osobami uprawnionymi do dokonania zapisu na Akcje serii C w wykonaniu prawa poboru tych akcji są osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 11.06.2021 roku („Dzień Prawa Poboru”), którzy nie dokonali zbycia prawa poboru do momentu złożenia zapisu na Akcje serii C oraz osoby, które nabyły prawo poboru i nie dokonały jego zbycia do momentu złożenia zapisu na Akcje serii C. Nowe akcje zostaną przydzielone subskrybentom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji, jednak w ilości nie większej niż liczba akcji, na które dany subskrybent dokonał zapisu.
 6. Termin do zapisywania się na akcje Spółki trwa od dnia 05.07.2021r. do dnia 27.07.2021r.
 7. Podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów na akcje jest tylko i wyłącznie Spółka. Zapisy na akcje odbywają się w siedzibie Spółki, w języku polskim, w dwóch egzemplarzach. Wzór formularza zapisu został zamieszczony na stronie internetowej Spółki i jest dostępny również w siedzibie Spółki.
 8. Aby subskrybować akcje należy złożyć Spółce zapis na akcje, oraz dokonać wpłaty na akcje, w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości akcji wskazanych w formularzu zapisu oraz ceny emisyjnej jednej akcji. Niedokonanie zapisu będzie skutkować nieprzydzieleniem nowych akcji. Nieuiszczenie wpłaty na akcje powoduje bezskuteczność zapisu na akcje. Zwraca się uwagę, że dokonanie wpłaty niepełnej skutkować będzie nieprzydzieleniem żadnej akcji. Zapis będzie opłacony prawidłowo, jeżeli wpłata w pełnej wysokości zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Spółki w terminach wskazanych wyżej. Oznacza to, iż wpłata (w szczególności w przypadku wpłaty przekazem lub przelewem, jak również wpłat przy wykorzystaniu kredytów bankowych na zapisy) musi zostać dokonana ze stosownym wyprzedzeniem, uwzględniającym czas dokonania przelewu, realizacji kredytu lub wykonywania innych podobnych czynności.
 9. Wpłaty na akcje powinny być dokonywane tylko i wyłącznie w terminie wyznaczonym do zapisywania się na akcje, w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki, w Santander Bank Polska S.A. o nr 25 1090 1522 0000 0000 5202 0127. Uznaje się, że wpłata na akcje następuje z chwilą uznania rachunku bankowego Spółki całkowitą kwotą wpłaty na subskrybowane akcje;
 10. Osoby dokonujące zapisu na akcje są związane złożonym zapisem od chwili jego złożenia Spółce. Zapis ma charakter nieodwoływalny, bezwarunkowy i nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń. Subskrybenci przestają być związani złożonym zapisem, jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nie zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia powzięcia uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11.06.2021r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji imiennych serii C realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11.06.2021r. oraz w sprawie zmian Statutu Spółki. W przypadku niedojścia emisji akcji do skutku albo upływu terminu do zgłoszenia nowej emisji sądowi rejestrowemu albo uprawomocnienia się orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, zwrot kwot wpłaconych na Akcje serii C nastąpi przelewem na rachunki wskazane w formularzu zapisu. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań.
 11. Przydział subskrybowanych akcji nastąpi w terminie 2 (dwóch) tygodni od ostatniego dnia terminu do zapisywania się na akcje, przy czym w przypadku niewykonania prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w pierwszym terminie, Zarząd ogłosi drugi co najmniej dwutygodniowy termin prawa poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy.

Zapisów na akcje można dokonywać w pokoju 507, w dni robocze (od poniedziałku do piątku),
w godzinach 9:00-14:00.

Formularz zapisu na akcje zwykłe imienne serii C można pobrać do druku pod przyciskiem „Pobierz”. 


Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2021 | 14 Czerwiec 2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2021r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 09.07.2021 r., godz. 10.00.

 


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11.06.2021r. | 17 Maj 2021

Treść ogłoszenia o ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PGNiG GAZOPROJEKT S.A. wraz z porządkiem obrad do pobrania pod przyciskiem „Pobierz”. 


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej  Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 20 Kwiecień 2021

Informujemy, iż dniem 13 kwietnia 2021 roku na Członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Paweł Mucha w miejsce Pana Andrzeja Kaczmarka.  Pełen skład Członków Rady Nadzorczej Spółki znajduje się w zakładce gazoprojekt.pl/o-nas/rada-nadzorcza/ 


I wezwanie

27 sierpienia 2020

II wezwanie

25 września 2020

III wezwanie

27 października 2020

IV wezwanie

16 listopada 2020

V wezwanie

7 grudnia 2020

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. | 24 Lipiec 2020

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PGNiG GAZOPROJEKT S.A. o wyborze Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie, wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.


Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020r. | 26 Czerwiec 2020

Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2020r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 24.07.2020r., godz. 10.00.


OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWZA | 18 Czerwiec 2020

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do KRS pod numerem 0000190825, w związku z otrzymanym w dniu 10.06.2020r. żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zakresie dodania do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020r., o godz. 900, w siedzibie Spółki (MSiG z dnia 29.05.2020 R., nr 104 (5994), poz. 23987). Punkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie:
„7. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
 • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
 • zatwierdzenia pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019.
 • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
 • wyboru  podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
 • zmian w Statucie Spółki”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | 2 Czerwiec 2020

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

TREŚĆ OGŁOSZENIA O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 2020R.

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz § 11 ust. 2 Statutu, zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie przez Zarząd:
  • Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
  • Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
  • Wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
  • Sprawozdania o wydatkach za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
  • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
  • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
  • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • wyboru  podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki
  • zmian w Statucie Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Wybory Członków Rady Nadzorczej.
 • uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w ZWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem ZWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 19 czerwca 2020 roku.
 2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
 3. Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w ZWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

1. Dodaje się § 9 w brzmieniu:

„§9 2

„Spółka dokonuje wypłaty dywidendy oraz wykonuje inne zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, nie korzystając w tym zakresie z pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

2. Zmiana § 14 poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu:

”5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie”.

3. Zmiana §18 ust. 1 pkt 3):
Obecne brzmienie:
„3)”
Proponowane brzmienie:
„3) (uchylony)”

4. Zmiana §18 ust. 1 pkt 13):

Obecne brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR,”

Proponowane brzmienie:

„13) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz na zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
o wartości równej lub przekraczającej 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR,”

5. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 14):

Obecne brzmienie:

„14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów) zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Proponowane brzmienie:

„14) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego paragrafu, o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

6.  Zmiana § 18 ust. 1 pkt 15):

Obecne brzmienie:

„15) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Proponowane brzmienie:

„15) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 zł (słownie: sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

7. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 16):

Obecne brzmienie:

„16) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

Proponowane brzmienie:

„16) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”

8. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 17):

Obecne brzmienie:

„17) określenie zasad zbywania przez Spółkę aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20 000 zł,”
Proponowane brzmienie:

„17) określenie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; przy czym zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich stosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na postawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł.

9. Zmiana § 18 ust. 1 pkt 18):

Obecne brzmienie:

„18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie
do korzystania w przypadku:

 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

Proponowane brzmienie:

„18) z zastrzeżeniem innych punktów niniejszego paragrafu, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

 1. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 1. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 • rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 • cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,”

10. Zmiana § 20 ust. 7:

Obecne brzmienie:

„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans i rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.”

Proponowane brzmienie:

„7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.”

11. Zmiana § 24 ust. 2 poprzez wykreślenie pkt 9),

12. Zmiana § 24 ust. 2 pkt 14):

Obecne brzmienie:

„14) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej Spółki, zawierającego co najmniej prognozę sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, na kolejny rok obrotowy w rozbiciu na poszczególne miesiące, oraz plan inwestycyjny,”

Proponowane brzmienie:

„14) zatwierdzenie rocznego planu działalności gospodarczej z perspektywą na kolejny rok obrotowy Spółki. Roczny plan działalności gospodarczej winien zawierać co najmniej prognozę sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans), rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych na rok obrotowy, którego dotyczy plan w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz plan inwestycyjny oraz prognozę sprawozdań finansowych i planu inwestycyjnego na co najmniej kolejny rok obrotowy w rozbiciu kwartalnym,”

13. Zmiana § 24 w ust. 2 pkt 28) ppkt a):

Obecne brzmienie:

„a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;”

Proponowane brzmienie:

„a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zwieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,”

14. Zmiana § 24 ust. 2 pkt 29):

Obecne brzmienie:

„29) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego”

Proponowane brzmienie:

„29) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego,”

15. Zmiana § 24 ust. 2 poprzez dodanie pkt 30) w brzmieniu:

„30) opiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd, a także opiniowanie sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

16. Zmiana § 26 poprzez dodanie ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, z tym, że w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu oraz głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, decyduje głos Prezesa Zarządu.”
17. Zmiana § 26 ust. 4 pkt 6):

Obecne brzmienie:

„6. przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej oraz rocznych planów działalności sponsoringowej,”

Proponowane brzmienie:

„6) przyjęcie rocznych planów działalności gospodarczej z perspektywą na kolejny rok obrotowy Spółki, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 14) oraz rocznych planów działalności sponsoringowej,”

18. Zmiana § 26 ust. 7:

Obecne brzmienie:

„7. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez organ nadzorczy, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.”

Proponowane brzmienie:

„7. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

19. Zmiana § 34 ust.1:

Obecne brzmienie:

„1.Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy”.

Proponowane brzmienie:

„1. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami”.

20. Wykreślenie pustego §38.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com