Walne Zgromadzenie

Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2020r. | 26 Czerwiec 2020

Walne Zgormadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.06.2020r. podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 24.07.2020r., godz. 10.00.


OGŁOSZENIE O UZUPEŁNIENIU PORZĄDKU OBRAD ZWZA | 18 Czerwiec 2020

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanej do KRS pod numerem 0000190825, w związku z otrzymanym w dniu 10.06.2020r. żądaniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, złożonym na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., w zakresie dodania do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019, działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2020r., o godz. 900, w siedzibie Spółki (MSiG z dnia 29.05.2020 R., nr 104 (5994), poz. 23987). Punkt 7 porządku obrad otrzymuje brzmienie:
„7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.
  • zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2019.
  • zatwierdzenia pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z konieczności korekty błędów sprawozdawczych ujawnionych w roku obrotowym 2019.
  • zatwierdzenia pokrycia straty za rok 2019.
  • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
  • wyboru  podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
  • zmian w Statucie Spółki”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | 2 Czerwiec 2020

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na 26.06.2020r. o godz. 900 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY.

Logo Gazoprojekt

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com