Projektowanie

PGNIG GAZOPROJEKT S.A. świadczy usługi projektowe dla branży energetycznej od niemal 70 lat. Branża gazownicza pozostaje dla nas głównym obszarem działalności, jednak posiadając kompetencje i doświadczenie w zakresie projektowo-inżynieryjnym, w ciągu wielu lat działalności na konkurencyjnym rynku usług projektowych, dostarczamy również kompleksowe rozwiązania projektowe dla przedsiębiorstw energetycznych z innych segmentów rynku.

Infrastruktura przesyłowa

Zaprojektowaliśmy ponad 80% polskiej sieci gazowniczej. Najważniejsze przedsięwzięcia, w których braliśmy udział to: System Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa Zachodnia oraz obecnie realizowane projekty w ramach inicjatywy korytarza gazowego Korytarza Północ- Południe i programu Baltic Pipe.


[grafika: mapa obiektów sieci gazowniczej, zaprojektowanych przez Biuro, stan z 1950/60 i 2010/20]

Jednym z głównych obszarów w ramach których Spółka posiada wysokiej klasy kompetencje i szerokie doświadczenie są specjalistyczne obiekty infrastruktury gazowniczej i paliwowej. Należą do nich tłocznie gazu, pompownie ropy, magazyny gazu i bazy paliw.  Projektowanie tego typu inwestycji w sposób szczególny wymaga posiadania doskonałej organizacji procesu projektowego i użycia nowoczesnych narzędzi projektowych. Opracowywane przez PGNIG GAZOPROJEKT S.A. projekty wymienionych rodzajów obiektów, na zapewniają efektywne, bezpieczne i ciągłe działanie systemów magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej.

Projektowane w Biurze rurociągi paliwowe to dowód na to, że GAZOPROJEKTU nie należy kojarzyć jedynie z gazociągami. W trakcie swej historii Spółka wykonała wiele projektów związanych z sektorem przesyłu paliw płynnych a do naszych najświeższych projektów należy rurociąg produktowy relacji Boronów-Trzebinia, jedna ze strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. PGNiG GAZOPROJEKT jest autorem dokumentacji projektowo-kosztorysową dla tej inwestycji.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. wykonuje projekty pompowni ropy naftowej i paliw płynnych. W dotychczasowych realizacjach opracowywaliśmy rozwiązania techniczne dla pompowni transportowych i podporowych o mocach rzędu MW, wykorzystujących pompy zasilane elektrycznie. Projekty obejmowały wszystkie branże.

W Biurze opracowane zostały projekty innych obiektów infrastruktury przesyłowej m.in.:

  • stacje transformatorowe, GPZ oraz linie energetyczne,
  • sieci telekomunikacyjne,
  • sieci wodne, c.o., kanalizacyjne.

Obiekty specjalistyczne

PGNiG GAZOPROJEKT S.A. uczestniczył w projektach wszystkich magazynów gazu działających obecnie na terenie Polski, przy czym w większości przypadków, poza klasycznymi usługami projektowymi, pełnił rolę generalnego projektanta odpowiadającego za spójność i jakość całości procesu projektowego oraz za doradztwo dla inwestorów w ramach całego procesu od koncepcji do uzyskania pozwoleń na użytkowanie. Do najważniejszych dla polskiego systemu energetycznego i najbardziej zaawansowanych technicznie instalacji magazynowych wykonanych w naszej Spółce należą magazyny gazu w Kosakowie, Mogilnie i Wierzchowicach. Na tych magazynach zaprojektowano szereg innowacyjnych rozwiązań, nadających w swoim czasie kierunki rozwoju w zakresie poszczególnych elementów funkcjonalnych magazynów jak układy sprężające czy produkcja energii na potrzeby magazynu z odzyskiem ciepła.

Spółka opracowała kompleksową dokumentację projektową, na podstawie której wybudowano dwa etapy terminala naftowego w Gdańsku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Terminal naftowy jest jedyną tego rodzaju instalacją w Polsce i stanowi kluczowy element systemu dostaw ropy naftowej, umożliwiając dywersyfikację tego procesu. W zakres kontraktowy wchodziło poza technologią zakładu projektowanie budynków administracyjno-technicznych i części logistycznej.

Ponadto PGNiG GAZOPROJKET S.A. jest autorem projektów budowy i rozbudowy wielu baz magazynowych ropy i paliw płynnych.

Obszar wydobycia węglowodorów jest kluczowy dla właściciela Spółki tj. PGNiG S.A. i stanowi obszar stałego zainteresowania PGNiG GAZOPROJEKT S.A przez cały okres istnienia Spółki. Prace związane z zagospodarowaniem złóż, polegające na projektowaniu budowy i rozbudowy kopalń gazu i ropy, ośrodków zbioru gazu, przetwarzania płynu złożowego i transportem gotowych produktów wchodzą w główny obszar naszej działalności. Posiadamy kompetencje i potencjał zdolny do pokrycia wszelkich potrzeb inwestorów. Segment ten ma strategiczne znaczenie dla właściciela jak i strategicznych interesów Państwa wyrażanych poprzez zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego.

Węzły gazowe odgrywają w systemie gazowniczym podstawową rolę kierunkującą i bilansującą poszczególne strumienie gazu. Wśród istotnych, strategicznych projektów w które zaangażowana była lub jest Spółka, wchodzą projekty budowy, rozbudowy lub modernizacji głównych węzłów gazowych w Polsce o przepustowościach łącznych węzłów na poziomie milionów m3 gazu na godzinę. Do najbardziej złożonych  i zaawansowanych obiektów tego typu należą węzeł gazu w Odolanowie i Gustorzynie. Te obiekty zostały zaprojektowane, a w ramach programu Baltic Pipe i budowy tłoczni gazu będą rozbudowane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez PGNiG GAZOPROJEKT S.A. Poza układami technologicznymi węzłów Spółka wykonała dokumentacje formalne i techniczne dla wielu elementów pomocniczych węzłów jak budynki administracyjno-biurowe, budynki ochrony, warsztatowe, energetyczne.

Stacje gazowe, instalowane zarówno w systemach przesyłu jak i dystrybucji, pełnią funkcje pomiaru i regulacji ilości, redukcji i regulacji ciśnienia, oraz pomiarów parametrów jakościowych gazu. PGNiG GAZOPROJEKT S.A. w swojej historii zrealizowała ponad 1000 projektów stacji gazowych, w tym największe o przepustowościach na poziomie 1 mln m3/h.

Budownictwo ogólne

Projektujemy obiekty budownictwa ogólnego i specjalistycznego m.in.:

  • Budynki przemysłowe i biurowe,
  • Infrastrukturę drogową,
  • Elementy paliwowe infrastruktury lotniskowej,
  • Baseny i budowle sportowe.

PGNiG GAZOPROJEKT S.A.
ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wrocław

Realizacja Pro&Com