Strona główna | Aktualności | INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Aktualności

04 gru

INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień 28.12.2017 roku o godz. 10.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Członkowi Zarządu na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

1.Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art.406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółceco najmniej na tydzień przed terminem NWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 21.12. 2017 roku.

2.Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibieSpółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

3.Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.

 

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

 

Stosownie do art. 402 § 2 zdanie drugie KSH, poniżej powołano dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz ich treść po wprowadzeniu projektowanych zmian:

 

1) Zmiana § 20 ust. 3 Statutu:

Obecne brzmienie: „3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej. W wyborach tych nie uczestniczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo”.

Proponowane brzmienie: „3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej.
W wyborach tych uczestniczą wyłącznie właściciele akcji serii B”.

 

2) Zmiana § 20 poprzez dodanie ustępu 3a do Statutu o treści:

„3a. Od dnia 1 stycznia 2018r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259 z późn.zm.)”

Ewentualnie:

 

3)Zmiana § 20 poprzez dodanie ustępu 3a do Statutu o treści:

„3a. Od dnia 1 stycznia 2018r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mianowani przez PGNiG S.A., powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259 z późn.zm.)”

 

4) Zmiana § 25 ust. 6 Statutu:

Obecne brzmienie :„6.Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 380 K.s.h”.

Proponowane brzmienie:

„6.Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 380 K.s.h.”